การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
            ปีงบประมาณ พ.ศ.2561


 รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี 
             ปีงบประมาณ พ.ศ.2561


 คู่มือจริยธรรมของเจ้าพนักงานที่ดิน /แนวทางการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดว่าด้วย                             มาตราฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการกรมที่ดิน

 คู่มือแนวทางการปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน /การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 คู่มือการปฏิบัติการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย /ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียน                    สิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่2​                               / การอายัดที่ดิน