banner-2683419_960_720.jpg

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน.jpg
2 ข้อกำหนดวินัยและแนวทางการลงโทษทางวินัย กรมที่ดิน.jpg
3 100 ปัญหาถาม - ตอบ เรื่องวินัย.jpg
4 รวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับงานวินัย.jpg
คู่มือการดำเนินการทางวินัย.jpg