​​​​​​​​​​​​​​​​ขั้นตอนการจดทะเบียน


ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ขาย, ขายฝาก, ให้, จำนอง)

 1. ประชาสัมพันธ์ - รับบัตรคิว
 2. รับคำขอและสอบสวน
 3. ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 4. ลงบัญชีรับทำการ
 5. ตรวจอายัด
 6. ประเมินทุนทรัพย์
 7. เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(ถ้ามี)
 8. พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน
 9. คู่กรณีลงนามในสัญญา
 10. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 11. แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญา

ขั้นตอนการขอรับมรดก (กรณีต้องประกาศ เช่น ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม)

 1. ประชาสัมพันธ์ - จ่ายบัตรคิว
 2. รับคำขอและสอบสวน
 3. ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 4. ลงบัญชีรับทำการ
 5. ตรวจอายัด
 6. เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
 7. ทำการประกาศมรดก มีกำหนด 30 วัน
 8. เจ้าหน้าที่พิมพ์ประกาศ
 9. ส่งประกาศไปปิดตามสถานที่ ๆ กฎหมายกำหนด ได้แก่ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่และบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ
 10. พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือส่งประกาศไปให้บุคคลที่ผู้ขอแจ้งว่าเป็นทายาททุกคนทราบเท่าที่จะทำได้
 11. ประกาศครบกำหนด 30 วัน ไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้าน
 12. ทำหนังสือแจ้งผู้ขอมาดำเนินการเพื่อจดทะเบียน
 13. ตรวจอายัด เสนอเจ้าพนักงานที่ดิน สั่งจดทะเบียนผู้จัดการมรดกและโอนมรดก
 14. ประเมินทุนทรัพย์
 15. เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียม
 16. แก้สารบัญจดทะเบียน
 17. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 18. แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ขั้นตอนการขอรับมรดก (กรณีไม่ต้องประกาศ เช่น ศาลตั้งผู้จัดการมรดก)

 1. ประชาสัมพันธ์ - จ่ายบัตรคิว
 2. รับคำขอและสอบสวน
 3. ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
 4. ลงบัญชีรับทำการ
 5. ตรวจอายัด
 6. เสนอเจ้าพนักงานที่ดิน สั่งจดทะเบียนผู้จัดการมรดกและโอนมรดก
 7. ประเมินราคาทุนทรัพย์
 8. เขียนใบสั่ง ใบเสร็จและรับเงินค่าธรรมเนียม
 9. แก้สารบัญจดทะเบียน
 10. เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 11. แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน​​​