​​​​​พระราชบัญญัติ

 
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘  
พระราชบัญญัติ อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

(Thai)

 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551

(Thai)

 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551

(Thai)

 
ร่างพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

(Thai)

 

  
หลักการของพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวินัยและการออกจากราชการ)  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550

(Thai)

 
พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535

(Thai)

 
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

(Thai)

 
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522

(Thai)

 
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
CONDOMINIUM ACT (No. 3) B.E. 2542 (1999)
 

(English)

พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542
Act Hire of Immovable Property for Commerce and Industry
B.E. 2542 (1999)

(Thai)

(English)

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542
THE LAND CODE AMENDMENT ACT (NO.8) B.E. 2542 (1999)
 

(English)