​​​​

1. เอกสารประกอบการบรรยาย การบริหารงบประมาณ                   

 

​2.​เอกสารประกอบการบรรยายโครงการกรมที่ดินเดินหน้าให้ความรู้ประชาชน

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มุมมอง ความคิดเห็นในกระบวนการตรวจสอบ
    เรื่องการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน​