‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ

618
​​


  1. เอกสารประกอบการบรรยาย การบริหารงบประมาณ                   

 

  ​2.​ เอกสารประกอบการบรรยายโครงการกรมที่ดินเดินหน้าให้ความรู้ประชาชน

   3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มุมมอง ความคิดเห็นในกระบวนการตรวจสอบ
       เรื่องการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน​