​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​A. ด้านทะเบียนที่ดิน​

          ​​ความรู้ด้านการทะเบียนที่ดิน  ​​
 
          กฎหมาย-ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
          ความรู้ด้านการออกเอกสารสิทธิ