คู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น                                                                                       ย้อนกลับ ​      

๒.  การจดทะเบียนประเภทโอนชำระค่าหุ้น
๓. การจดทะเบียนโอนให้ตัวการ
๔. การจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่มีการห้ามโอนที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้รับมา   
    ตามกฎหมาย

๕. การจดทะเบียนลงชื่อคู่สมรส
๖. การจดทะเบียนแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส
๗. การจดทะเบียนแบ่งคืนทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
๘. การจดทะเบียนโอนตามกฎหมาย
๙. การจดทะเบียนโอนตามคำสั่งศาล
๑๐. การจดทะเบียนโอนจากสุขาภิบาลเป็นของเทศบาล
๑๑. การจดทะเบียนโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์และแบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยนชน์
๑๒. การจดทะเบียนเวนคืน
๑๓. การจดทะเบียนผู้ปกครองทรัพย์
๑๔.การจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๗
๑๕.การจดทะเบียนได้มาโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒
๑๖. การจดทะเบียนประเภทสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนด
๑๗. การอายัดที่ดิน
๑๘. การมอบอำนาจ