​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                             ​ ะเบียบ คำสั่ง                         

                                                                                                ย้อนกลับ   
  

​​๔๘ ระเบียบกรมที่ดิน  ว่าด้วยการจดแจ้งในโฉนดที่ดิน  หรือหนังสือรับรองการทำระโยชน์  และการจดทะเบียน     

     สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒​

​​๔๖. ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนา

      หนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ 

​​๔๕. ระเบียบกรมที่ดิน  ว่าด้วยการตรวจสอบหลักฐานทะเบียนที่ดิน  การขอคัด  ขอถ่ายสำเนาเอกสารและตรวจสอบ
      หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐​

๔๔.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการขอตรวจสอบหลักทรัพย์ ขอสำเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิ และขอหนังสือรับรอง
     ราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่สำนักงานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่งด้วยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
                 

๔๓.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มี    
      โฉนดที่ดิน ใบใต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ณ สำนักงานที่ดิน  แห่งใดแห่งหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

๔๒.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน การขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสาร และการตรวจสอบ   
     หลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๕๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
)

๔๑.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไข 
     เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ.๒๕๕๗) 

๔๐.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน การขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสารและการตรวจสอบ
     หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

๓๙.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก (ฉบับที่ ๔)       
     พ.ศ.๒๕๕๗
  

๓๘.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการประเมินราคาทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
      นิติกรรม และการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ​.ศ.๒๕๕๖

๓๗. ระเบียบกรมที่ดิน ว่าการตรวจหลักฐานทะเบียน การขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสาร และการตรวจสอบหลักทรัพย์                  พ.ศ. ๒๕๕๖​​

๓๖.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือกิจการอื่นเกี่ยวกับ
     อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๓๕.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดการงานค้างของสำนักงานที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๕

๓๔.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มี
      โฉนดที่ดิน ใบใต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ณ สำนักงานที่ดิน แห่งใดแห่งหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๔

๓๓.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวและนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว
     (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๓๒.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยมาตรการการป้องกันการทุจริตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการมอบอำนาจทำการ
     จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๓๑.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนลงชื่อคู่สมรสและแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสในที่ดินและ
     อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๓

๓๐.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก (ฉบับที่ ๓)
     พ.ศ. ๒๕๕๓

๒๙.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบีนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ
     การเช่าอสังหาริมทร้พย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๘.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนให้ตัวการซึ่งที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
     อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๗. คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๙๕๕/๒๕๕๒ เรื่อง กำหนดหน้าที่และทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของ         
      เจ้าพนักงานที่ดิน

๒๖.คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๖/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานที่ดิน                                                 

๒๕.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น     
     ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๔.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินซึ่งได้มาโดยการครอบครอง พ.ศ. ๒๕๕๑

๒๓.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการจำนองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น 
     พ.ศ. ๒๕๕๐

๒๒.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับภาระจำยอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
      พ.ศ. ๒๕๕๐
 

๒๑.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ดิน 
     พ.ศ.๒๕๕๐

๒๐. ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายฝากที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
      พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๙. ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับสิทธิเก็บกินในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
      อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๘.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยแบบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
     พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๗. ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก (ฉบับที่ ๒)
      พ.ศ.๒๕๔๙

๑๖. ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดก พ.ศ. ๒๕๔๘         

๑๕. ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการให้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น      
       พ.ศ.๒๕๔๘

๑๔. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ เรื่อง การอายัดที่ดิน                                                         

๑๓. ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการเขียนชื่อผู้ขอในคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามแบบ ท.ด.๑ หรือ ท.ด.๑ ก
       
พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๒.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการมอบอำนาจให้ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหรือกิจการอื่นเกี่ยวกับ
     อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๑.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดแจ้งในโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์และการจดทะเบียนสิทธิและ
     นิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินจัดสรร
พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๐.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น
      (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕

๙. ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น
    พ.ศ. ๒๕๔๓

๘.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มี
   โฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ณ กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดิน  
    สาขา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

๗. ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มี      
    โฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ณ กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดิน
    สาขา 
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

๖.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
    การ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

๕.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
   การ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ พ.ศ. ๒๕๓๑

๔.ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรับคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มี
   โฉนดที่ดิน ใบไต่สวน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ณ กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดิน
   สาขา พ.ศ.๒๕๒๙

๓. คำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๐/๒๕๑๕ เรื่อง บัญชีรับทำการ บ.ท.ด. ๒

๒.คำสั่งที่ ๑๔๒๒/๒๔๙๗ เรื่อง ระเบียบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในหน้าที่
   นายอำเภอหรือผู้ทำการแทนและปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๔๙๗
                        ​

๑. ​คำสั่งที่ ๓๘๐/๒๔๙๗ เรื่อง ระเบียบการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม