...เรื่องพิจารณาที่น่าสนใจ...  

 

                                                                                  [ ย้อนกลับ]

                                                                             

ประเด็นปัญหา 1 หารือการออกหนังสือสาคัญสำหรับที่หลวงได้เนื้อที่น้อยกว่าบัญชีสำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์  

ประเดนปญหา 2. หารอการรงวัดออกหนังสอสำคัญสำหรบที่หลวง แปลง "หนองระแหง" ในสวนที่มีการคดค้าน 

ประเดนปญหา 3. ที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่่ในท้องที่ถูกประกาศให้เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
                     ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 จะสามารถออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
                     ได้หรือไม่   

ประเด็นปัญหา 4. การขอรังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทประชาชนใช้ร่วมกันเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
                      เนื่องจากไม่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดให้หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่ในการขอรังวัดตรวจสอบ  

ประเด็นปัญหา 5. การทับซ้อนกันระหว่างที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันกับที่ราชพัสดุ 

ประเด็นปัญหา 6. แนวทางปฏิบัติในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ก้บการประปาส่วนภูมิภาค

ประเด็นปัญหา 7. หารือสิทธิในที่ดินของส่วนราชการ                                       

ประเด็นปัญหา 8. หารือเรื่องการอุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์

ประเด็นปัญหา 9. ปัญหาแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ แปลง "ทุ่งเลี้ยงสัตว์ทุ่งเคล็ด" จังังหวัดเพชรบุรี ทับที่สงวนหวงห้าม
                      ของกรมราชทัณฑ์ 

ประเด็นปัญหา 10. หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการผ่อนผันให้ร้ราษฎรขอเข้าใช้ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว  

ประเด็นปัญหา 11. มติของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด(กบร.จังหวัด) จะมีผลผูกพันหรือไม่
                       และหากจังหวัดไม่ดำเนินการตามมติ กบร.จังหวัด จะชอบหรือไม่

ประเด็นปัญหา 12. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหารือว่่า ผู้อุทิศที่ดินให้เทศบาลฯ จะเรียกคืนการให้ได้หรือไม่
                        และหากผู้อุทิศสามารถกระทำได้ เทศบาลฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร ที่ดินที่ผู้อุทิศได้อุทิศให้
                        เทศบาลฯ เป็นที่ดินประเภทใด

ประเด็นปัญหา 13. หารือการยื่นคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่สาธารณประโยชน์

ประเด็นปัญหา 14. เทศบาลตำบลหนองไผ่ ขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นการชั่วคราวตามมาตรา 9 
                        แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านมั่นคงชุมชนวังหูกวาง

ประเด็นปัญหา 15. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามความในมาตรา 9 แห่ง
                       ประมวลกฎหมายที่ดิน จะต้องดำเนินการขออนุญาตแผ้วถางป่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
                       ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 หรือไม่  

ประเด็นปัญหา 16.องค์การบริหารส่วนจังหวัดขายคืนที่ดินให้แก่ราษฎรที่เป็นเจ้าของและครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่อง 
                       ตามเงื่อนไขประกอบในการซื้อที่ดินว่าเมื่อทำการพัฒนาและจัดรูปที่ดินเสร็จแล้วจะขายคืนให้ราษฎร
                       ที่ครอบครองทำประโยชน์อยู่เดิม  

ประเด็นปัญหา 17. การพิจารณากำหนดความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์
                        ในที่ดินสาธารณประโยชน์

ประเด็นปัญหา 18. ทบวงการเมืองผู้ขอไม่จัดทำเอกสารโครงการและเหตุผลความจำเป็นประกอบการยื่นคำขอใช้
                       ที่ดินสาธารณประโยชน์จะทำได้หรือไม่ อย่างไร 

 ประเด็นปัญหา 19. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขายคืนที่ดินให้แก่ราษฎรที่เป็นเจ้าของเดิมและครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่อง
                         ตามเงื่อนไขประกอบในการซื้อที่ดินว่าเมื่อทำการพัฒนาและจัดรูปที่ดินเสร็จแล้วจะขายคืนให้ราษฎร
                         ที่ครอบครองทำประโยชน์อยู่เดิม

ประเด็นปัญหา 20.  หารือแนวทางปฏิบัติ  กรณี กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหา
                        
ผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

ประเด็นปัญหา 21. หารือการเปลี่ยนแปลงกำหนดความเหมาะสมการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  

ประเด็นปัญหา 22. หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนที่ดินคืนให้แก่ผู้ยกให้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้   

ประเด็นปัญหา 23. การขอใช้ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะต้องดำเนินการ
                       ถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยผู้ขอต้องเป็นทบวงการเมือง
                      และการขอใช้ต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ   

ประเด็นปัญหา 24. การอุทธรณ์คำสั่งหรือมติของ กพด. กรณี ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการดูดทรายในแม่น้ำโขง   

ประเด็นปัญหา 25.  การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อก่อสร้างอาคาร และตัดถนนสาธารณประโยชน์ผ่านระหว่าง
                        พื้นที่ชายหาดกับที่ดินตาม น.ส.ล.   

ประเด็นปัญหา 26. หารือการขออนุญาต ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่มกันเพื่อใช้เป็นที่ตั้งวัด  

ประเด็นปัญหา 27. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขอใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน    

ประเด็นปัญหา 28. ขอคืนที่ดินมีโฉนดซึ่งได้อุทิศให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อก่อสร้างโรงผสมอาหารสัตว์     

ประเด็นปัญหา 29. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขอใช้ที่ดินสาธารณะสำหรับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
                        จะต้องการดำเนินการอย่างไร