​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ผลงานตัวแบบในการทำงาน (Best Practice)

​​​8945123380_69f0412538_b.jpg​​

​​

​  **สามารถคลิกที่โครงการเพื่อดาวโหลดรายละเอียดโครงการ​**

          1. โครงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมงานค้างในฝ่ายทะเบียนของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ​
          2. โครงการเตรียมความพร้อมจัดเก็บเบิกจ่ายเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายทะเบียน) ของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง​
          3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีการใช้ประโยชน์จากบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของสำนักงานที่ดิน
              จังหวัดสิงห์บุรี​

          4. โครงการบริหารจัดการงานที่ดินโดยใช้ระบบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของ Google Map ผ่านเครือข่าย Internet  ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก
          5. โครงการโอ่งอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
          6. โครงการด่วนทันใจใช้อีเมล (E-mail) ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ
          7. โครงการตรวจสอบและปรับปรุงแปลงที่ดินให้เป็นระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม
          8. โครงการ ตรวจสอบทางเข้าออก ก่อนทำนิติกรรมของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน
          9. โครงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำบัญชีของหน่วยงานย่อยของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
        10. โครงการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
        11. โครงการจัดทำแบบแปลนอาคารสำนักงานที่ดินทั่วประเทศใน​รูปแบบดิจิทัลของพัสดุ
        12. โครงการเตรียมความพร้อมการนำเข้าข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
        13. โครงการปรับปรุงการจัดเก็บระวางแผนที่ ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดินของที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี​

 

คณะผู้รวบรวม.jpg